Ele gegere ori owo ki I je ki eni yawo tete bo ninu gbese. ?/'4.+",&.,&,=<%%),>&:'$'&4+&+.'&)%%&<,&8'&4+&-'&4,"+&*,,>&+. 3. Gbara ti eeyan ba si ti de ile-aye lo ti gbagbe iru ipin ti ti o yan waye. ISE ASETILEWA:- ko isori awon oro yoruba inu gbolohun wonyii jade. This name is known as orko mtrunw (pre-destined or generic name) in Yorubaland. This comes after the childs ritual birth, massage of specific body parts and other rites as well. ASA:Ere Omode, Odo, Giripa ati agba. "'(#)&%.,&,4+"'='&%*+&(+&%.,&%$')&8,,(%)0, 9,&'&.,&)4+&+"+*,>&*'&4,&3%(%&6#)&'&S?8,)R0, '(#-'&*,&),&,=<%&GJ>&%&'&4,&8%%&-%&74&)%%&),=<%&8+.%>&.,&%&<%&),"'&'-#)&%.,&%=<%(%, ),)#&,4+&$%&.%<,&),)#&,(,)&%:'&$%>&%&"+&4+&<+&6#)&':'&8+.%&.%<,&:#<+&"'0, ),=<%&8+.%0&H,&%&<%&6+&4+&'1#)&-%)>&%&'&8%&/+&'(#-'&*,>&*'&4,&6%(%1%)&<,&! Folarin Olatubosun.o.i 75. O soro nipa jije oruko, eto ikomojade, oruko amutorunwa, oruko abiso ati oruko mti won n fun abiku, iyato laarin oruko ati alaje ki o to wa fi orile pari re. '&)%%&=<%&4#(#&%.,&,6'(,.,>&., '&<%&.,&"+&4+&3%3%>&,$'&*'&(,&'$'&%=<%(%&!"'(#)>&Z+4#&P(,4.,&)%%&4+&+. Awon eegun alarinjo ni won maa n fi orin, ijo ati idan pipa da awon omo kaaro-oo-jiire lara ya laye atijo sugbon olaju ati imo ero ni aye ode-oni ti so o di ere ori-itage, ori ero asoromagbesi ati ti amohun-maworan. Leyin pe won a file ponti, won gbodo to ju awon nnkan apeere kan fun eto isomoloruko gan-an. Lara awon omo iya re ni orangun oba ila ati Alara oba ara. ASOREGE/ASODUN: eyi ni ki a maa pon nnkan ju bi o se ye lo. Ayo tita je ere abele ti o wopo laarin awon agbalagba. %&'&/+&),=<%&SJQ^.,8+4R&+8,&)%&*'&8%&6,&'('('&:%&%*+&(+&),-%)0&N8,&+(#&)%&*'&4,&6, +),*%)&<%&),&+=<'&.%<,&%/%&.,&-'&:,))%>&-,&%&/+&'(#-'&*'&4,&),&,=<%&J@^.,8+4>&4,&':#, +=<'&)%%>&%&'&4,&.#)&-%&74&JQW&Y&O>&IJ&Y&O>&4,&':#&+=<'&)%%>&),&%=<%(%&! 8%&8#&'8,&)%%>&-,&'&4,8%%&6,$&+>&<%-%)%&-,&%&8%&6,&'(#-'&)%%&=<%3#(%&6#)>), %=<%(%&! Your email address will not be published. Awon Oruko Abiso Ilo - Free download as PDF File (.pdf) or view presentation slides online. '&6#)6#)&.,&'&6+&3%3%&.%<,&4,)#&="%44&.,.#)>&%&'&$%&6,&'8,&'3'&.,&'&)4%)>&=<'&+$+, '$#>&%&'&4+&'8,&)%%>&%&'&$%&6,&/'>&'(#-'&'"#$%&)%%&4,)#&%<'&-%)%&%&'&=+&'4%)&$,$+, 6#)&?/'('&!6%&.%<,&_%:+"+>&%&'&/+&'(#-'&*,&3%3%>&"%,4+&%4,4+&/,/+&(+>&),=<%&8+:+&/+(+, 4,)#&'8,&.,&'&8'&3%3%>&%&'&4,&=<%3#(%&4,>&'8,&*,&3%(%&/#/'>&.,&%&<%&(,&+),.,&$')&=<+, ),=<%&8+$%&/+(+>&<%-%)%&%&"+&/+&,)#&'8,&6#)&%"%,4%)&)%%>&-,&'&8%&8#&'8,&)%%>, %(%&+),&)%%>&%&'&4,&6,&*%&'8,&4,&8,8'&6#)&+),&)%%0, +),.,&'(,&<%&)6'&),=<%&'=':,&SQ@.,8+4R&),&%=<%(%&'"'(#)&'(,&6,6'&)%%&*'&4,&6'&"'0, +*'&-%)&4,&'(,&+),.,&'(,&)%%&<%&6'>&/+"#&%=<%(%&'"'(#)&+6'(,&)%%>&*'&6,&4,"+, $%>&%&'&/+&'(#-'&)%%&),=<%&SJ@I.,8+4R&%&'& 8%&6,&=<%3#(%&),&%='&8+:,"%&'(#)&6#), '&6,&<+(+&6#)&'=<')&'"'(#)&+),-+),&.,&'&<%&)6,&'(#-'&)%%, =<%3#(%>&'"'(#)&*'&*')3%>&'=<')&%.,&'*+&6#)&,(#&+),<++>&'(#-'&)%%&),*,F, ! Ewo ni oro-ise ninu gbolohun yii Ade gun keke'(A) Ade (B) gun (C) keke (D) gun keke. Ap ogbon, ilera, ero, ife, alaafia, igbadun, wahala, imo. Samuel. -idi pataki ti mo fi n ko iwe yii si yin ni wi pe.. (v) Ikadii-; Owo otun pepa ni a o o sun owo si lati dagbere pelu ami koma ni ipari. b.Salaye koko ti o maa n je jade ninu won pelu apeere. Ko ona ti won ngba polowo oja ni aye ode oni marun-un, oro ti o ba le tele erun oro-ise n gbodo je oro-ise.ap. Akole ti o ba ayoka yii mu ju ni (A) ijo jijo (B) ikomojade (C) oosa bibo (D) igbepe-igbese (E) tilu-tifon. Kehinde: Omo ti o tele Taiwo, oun ni Kehinde gba egbon. '&)%%&),&%='&8+4%)&.%<, %='&8+:,"%&'4%)&),&':'&X+3)+43%*&.%<,&':'&H1#(43%*>&%&'&$%&-%&74&GO&Y&^>&OG&Y&^>, Q^&Y&^>&W\&Y^>&J\@&Y&^>&%&'&4,&/+&'(#-'&*,&),&TJ&.,8+4>&%&'&$%&8%&. Apeere: Emi ni won n ba wi. Ki Edumare ki o fi iku ire pa gbogbo wa bi a ti n sin oku kookan da lori eni ti o je ati iru iku ti o pa eni bee.Die ninu iru re niwonyii. ! Oro-oruko le je ohun afoyemo:- Eyi ni awon ohun ti a ko le fojuri sugbon ti a le mo nipa ero opolo. '&)%&),&%"+>&4+&6#)&':'&8+:,"+"'=#)&GJ>&-,&'&4, 8%&=<%3#(%&,(#&'=#)&.,&%&"+&8%&*'& '&"+)#>&*,'&3,&,.+8'"+&"%=<%(%&!"'(#)0. i.Oro aropo afarajoruko ni eto iye ati eni. Onilu awon onilu nii se etutu onilu lati yowo elegbe won. Afemoju ojo eti ni nnkan bii aago kan aajin ni awon elekeri wo adugbo Karonwi pelu oniruuru ohun ija ati oogun ti won so mo ara won. Tun akaye wa ka pesepese ki a to dahun awon ibeere ti o tele akaye. Itunmo awon oro Kurani Alaponle ti o se gba ra lee ni ede Yoruba pelu ki kaa ati ti tuu pelu ohun. "#$%>&4#=<')&.,&$')&-'&8'&%$')&,.#8'&(+>&%.,&,$#"'&(+&/+"#, #=<')&),)#&,$+&*,0&B$'&=+=+&<,&+),.,&'&4+&%"%<%/%%3+&,$+&*,>&$%&8'&%$'), #8'&'(#-'&! '(#-'&*,&=<%3#(%&3%(%3%(%&),&,3%:,&-#.#-#.#>&%&'&/+&'(#-'&)%%&),=<%&J^.,8+4>&+), )%%&.#)&"+&=<%$+>&-,&'&4,&.#)&$%&-%&),&'4%)>&.,&'&"'&:+#)0, '(#-'&$#"'&/#/'>&*'&6#)&'&),4+=#)&),&')%&=<'=<'>&),&':'&_')3%*>&%&'&-':#&4,&,"%, '(#)>&%.,&,$'&'(#)>&%&'&/+&'(#"'&*,&),=<%&8+:+&"+(%"+(%>&%&'&4,&4+&<+&6#)&,=<%&8+.%>&%&', 6#)&+),*%)>&<%-%))%&%&'&8%&/+&'(#-'&*,&),&+)#&')%&$%&),=<%&8+:+>&.,&%&<%&4,"+-#)>&%, .,&'&<%&)&4,4+&'$'&-%)0&!&8%&)8#&+('&$%&6#)&+),*%)>&%&'&8%&6,&'(#-'&*,&=<%3#(%&%&', -,&%&/+&),=<%&8+.%&/+(+&4,)#&'8,&)%%>&-,&%&-%&74&IG&Y&O&4,>&-,&+),&)%%&8%&8#&'8,)%%>, )-%)&'8'-#)(,)(+&*'&*,/%3%&),&%=<%(%&! <%&6+&4+&,/,"+&,"+&(+>&%&'&4+&.,&*'&:+&8+(,)>&%&'&(,&4,=#)&,"+&8+(+(,)>&+),&)%%&*'&(,&%)#&"%., -'&,"+&)%%&),&-,%-,%>&%.,&$,/+&%<'&'"'(#)&*'&8%&$%&),)#&,"+&)%%>&+),&)%%%&-,&*'&<%, ,3+)%&/%3+>&*'&4,&4+&%4+*'(,&)%%&%&'&-'&,4+&)%%&),&':'&SX+3)+43%*R0, ,.#4,"+&-#('&),)#&,=<+-#)&)%%>&%&4,.&#)&"+&-'&4,&%(%&="%44&.%<,&/%-'&.,&'&4,&6,&/+"#&'*,), "%=<%(%&'"'(#)0&P,&%&4+&+. '(&$%&4,&8,8'0, =<%3#)>&,/+),:%&),/%&+3#)&'-%)&$%>&%&'&$'&%4'&6#)6#)&),=<%.,&%&<%&),/+&'(#-'&)%%>, B.#8'&'(#-'&*,&),&! (A) o je opomulero gbolohun (B) o maa n tle oluwa (C) o maa n tele erun oro-ise (D) o maa n ni agbara. ,.#)#&SL'8&J\F&\R&=<%$+&6#)&':'&8+.%&-,&'&4,&-%&74&GJ&Y&^>&GO&Y&^>&-,&'&4,&/+&'(#-'&*, ),=<%&8+:+>&.,&%&<%&6+&-,&! Asa ijo jijo eyi ti o maa n suyo ninu tilu-tifon yala nibi ayeye isile, Ohun ti a ko ka kun asa gege bi a ti se ka a ninu ayoka yii ni (A) aso wiwo (B), Ijo jijo maa n suyo nibi (A) ayeye (B) ikini (C) imo ero (D) iteriba (E) olaju, Awon ti o n da omo kaaro-oo-jiire lara ya ni (A) Eegun alarinjo (B), so o di ere ori-itage . GBIGBE EDAN LO SILE AJEGBESE: Laye atijo eru jeje ni awon egbe ogboni je fun awon ara ilu nitori naa ti olowo ba loo fi ejo ajegbese to taku sun awon ogboni,awon ogboni yoo fi edan[amin ase ogboni]ran onise si ajegbese naa,itunmo eyi nip e ki ajegbese naa o maa bo wa si ile ogboni won a da si oro gbese naa,won a si pase fun ajegbese naa ki o san owo yii eru won nii mu ajegbese wa ona kiakia lati san gbese. The most common generic names (orko mtrunw) in Yoruba land are Taiwo and Kehinde (altogether known as bej) which are given to twins. Bi awon ole yii se ri opo ero ni won bere si ni yin ibon. ap iwe, ile, bata, ewe, igi: abbl. Oro-oruko le je ohun elemi : Eyi je oruko nnkan ti won ni emi bii eniyan tabi eranko.apaja,eniyan,esin,maalu,alangba,okunrin.abbl. salaye ona ti a n gba sin awon oku wonyii; i. eni toku somi,ii. wn tkas Koto ti a o sin oku Alaafin si maa n fe pupo,yoo gun daadaa,bee ni yoo si jin gidi nitori opolopo nnkan ti a o sin pelu re,aso dudu ati aso funfun ni a fi n sinku oba Alaafin. EDE:Akaye oloro geere kika ayoka ni akaye, didahun ibeere ti o wa labeayoka. ORUKO AMUTORUNWA ATI ITUMO WON:: (1. ti Won ni lati se fun un ni sisipa ode ti a mo si ikopa ode eyi ni etutu ti won maa n se ki awon eran ti ode naa ti pa nigba aye re ma baa hun un,ki o sile je ki awon ode to ku laye maa ri eranko. Awon Oruko Amutorunwa ni Ile Yoruba. "'(#)&S?9L?a?M, '(#-'&*,&4,)#&'8,&),=<%&T^>&-,&%&=<+&6#)&'<,)(,)&)%%&8#>&),&%=<%(%&! Abo inu gbolohun yii ni - [a] baba [b] pe [d] mi. Ayipada ti de ba bi a ti n sin oku oba laye ode-oni,won ko fi eniyan se etutu mo ni ilu oyo esin ati maluu ni won n lo bayii. 6. Adewoyin S.Y (2006) Imo, Ede, Asa Ati Litireso fun ile Sekondiri Agba S.S. 1. KEHINDE (omo-to-keyin-de): omo ti a bi tele Tayewo.Oun ni legbon,pe oun lo ni ki Taye lo to aye wo. The Yoruba believe that a baby may come with pre-destined names. Ara awon eniyan yii ko gba a, won si ina bo inu ile alapa yii. 2.Adiresi meloo ni leta si ore wa maa n ni? Oro aropo oruko ni eto to n toka si iye bi eyo tabi opo.apeere. Awon oro ti o takoko ninu ayoka. Bi awon aleebu igba oye yii se po to sibe igba oye si dara ju igba ooru lo nitori iku maa n wopo nigba ooru. IFORODARA: ninu iforodara ni won ti maa n fi oro da lorisiirisii. Adete,iv. Oruko Amutorunwa (generic Names In Yoruba Culture) by tpiah99: 3:00am On Feb 25, 2015. ie names a child is automatically given at birth, based on its presentation at delivery or circumstances of birth. iii. ,(%)4+&! "'(#), 3,3,&-,&'&=<+&:%&$%&:%>&),&')%&=<'=<'0&H,&%&<%&)6+&,4+=#)&),)#&'1#)-'1#)>&%&'&4+&+. . Aroko onileta. Aroko ajemo - isipaya abbl. Itumo eyi ni wi pe onitohun ti loyun. Oruko Yoruba naa ni iwe yii da le. J@@@>&%&'&4,&8%&/+&4,)#&'8,&l#/&-%)>&%&'&4,&8%&=<%3#(%&6#)&%=<%(%&%.,&%4+>&'&3%:#&-. Thanks for that, Olawale. O/8>&W/8>&I/8>&JG%8>&-,&'&8%&/+&'(#-'&)%%&),=<%&'=':,&%.,&+*'&-%)&SQJ&.,8+4R0&P, '&$%&8%&<+(+&'"%>&'$'>&%.,&'-,-,>&%.,&%$')&))-%)8,,(%)>&.,&'&<%&.,&$%&),)#&,4+3%, -'-%)0&B(#6+&,<#-#)&.,&'&<%&.'&4,&'>&!"#$%&*'&*')3%&(+&6#)>&-,&'&. Se akosile abuda oro-ise marun-un pelu apeere. Sugbon o ku ojo meta ki oro yii dele ejo ni Tolu, ore Dele fi ara han awon olopaa pe oun mo nipa isele ibi ise awon Bola. O le gbaa ohun elo yi ka le, o si tun le maa woo oju ewe Kurani Alaponle ni ede (Yoruba) pelu onaa ti o rorun ju lo, ati pelu onaa ti o se oju loin ti o si daa ra, e yi awon akose-monse nkan yiya ati i se Kurani lo so . Lo okookan awon oro aropo afajoruko ni gbolohun. 6.Aroko Ajemo isipaya. Ajayi dudu bi koro isin. Awon omo ti ork amutorunwa Edu Delight Tutors Akole:Awon omo amutorunwa Awon omo ti ork amutorunwa Asiko ti enikan ba ku ni a o maa gbo ninu oku pipe bi o se lawo to, bi o se je oninu-un-re to,bi o se ko eniyan mora to abbl. Oruko to n toka si ipo obi saaju tabi ni akoko ti won bii. Bi a ti se mo pe asa je ihuwasi, isesi ati ibasepo awon eniyan ni agbegbe kan. Ara asa ni ounje ti a n je, aso ti a n wo, ikini. Ni ojo keji isinku; akara dindin naa ni yoo gba gbogbo ile oku kan. Ni ojo keta isinku abbl. Omo odun meloo ni Ajike nigba ti o loko? A ko le lo oro aropo oruko pelu da ati nko,ni,ko.apeere, 6. Eni ti sanponna pa inu igbo ni won maa n sin-in si awon adahunse n, eni ti o ku sinu odo eti odo ti o ku si ni won maa n sin in si,awon. O soro nipa jije oruko, eto ikomojade, oruko amutorunwa, oruko abiso ati oruko mti won n fun abiku, iyato laarin oruko ati alaje ki o to wa fi orile pari re. won to gbe e si koto, riro yii lo maa je ki o se iku pa eni ti o pa a. . (a) keta (b) kejidinlogun (d) kejidinlogbon. Bola fi ete onibara re to iyawo re leti, won si pinnu po lati fi adura ati isera bi ogun esu wo. 1#)-'1#)&.,&'&<%&6+&4+&),/%&+3%&,$+&*,,>&:'$'&6,&. v. Oro aropo afarajoruko le gba eyan.Apeere. Leyin osu merin ti awon igara olosa ko iwe ranse si adugbo Karonwi ni won mu ileri won se. Oro-Ise akanmoruko ni (A) sare (B) lo (C) ko (D) jeun. Ninu leta gbefe, a le da apara tabi se efe ti o ba wu wa. IloriOmo ti iya re ko se nnkan osu ti o fi loyun, OniOmo ti won bi sile to n kigbe laisinmi. Won maa n pe oro so ni. Apart from the twins series, other children born in Yoruba land in peculiar circumstances or ways are given pre-destined names too. 2.Daruko awon ewi atenudenu ti a n lo fun oku pipe. 1,000 je [a] egberun [b] eedegberun [d] ogoje. Apeere aroko ajemo-isipaya ni: Ki a to le ko akoyawo lori okookan ori-oro wonyi, a gbodo ni arojnle ohun ti won je, itumo ati itumo won miiran to farasin tabi ohun ti o ni abuda won. Aroko ajemo isipaya je aroko ti o gba sise alaye kikun nipa nnkan ayika eni. Awon agba le wi pe o feraku. "'(#)&.#&'&),)#>&<'*%&"'(,&,4'('&-%)&),0, 8%&/+&'(#-'&*,&),=<%&8+4%)&/+"#-,-%&74&G^&Y&O>&GQ&Y&Q>&GO&Y&J>&/+"#&%$+&6#)6#), 8%&-%&74&G^&Y&O>&GQ&Y&Q>&GO&Y&J>&W\&Y&J>&OG&Y&J>&-,&'&4,&8%&/+&'(#-'&*,&),=<%&GJ&Y>&/+"#, %$+&6#)6#)&8+.%&.%<,&8+:+>&-,&'&4,&8%&<++&,(#6+&%)#&.,&'&6+0, 3,3+&4,&'&<'*%&'=#)&+4#&.%<,&.,&%$')&%*+>&'4'>&+8+(+>&,$'&-%&74&WT&Y&^>&O\&Y&^>&Q@&Y, ^>&J@Q&Y&^>&J@I&Y&J>&-,&'&4,&/+&'(#-'&*,&),=<%&GJ&Y>&-,&'&$%&=<%3#(%&,4+=#)&%.,&,=<%"%>, ,$'&*'&4,&),&,4+=#)&%.,&,=%<%"%>&4+&+. "'(#)&+8,&8,8'&S74&QGF&TR&%&'&8%&/+&'(#-'&*,&6#), ,3%<'<'&"'$'&+$#&=<'=<'&<'*%&-,&%&.'&:%3+&-#('&),)#&,"+&$%&"%('>&.%<,&-,&%&. Lilo won ni. Won maa n fun won ni oruko bii ebe tabi epe ki won le duro.ap, DurojayeKi o duro ni ile aye je igbadun, KosokoKo si oko ti a o fi sin oku re mo. Ki o so idi re ti o fi tako ero naa,eyi gbodo je pelu ekun rere alaye. "#$%&*'&4,&$%&/+"#&(+&),=<%&=<'=<'0, -%&74&Q&Y&^>&OG&Y&^>&WG&Y&J>&JJ^&Y&O>&-,&'&4,&/+&'(#-'&*,),=<%&G^&Y&.,8+4>&-,&'&4,&8%, /+&'(#-'&)%&),&%='&8+:,"%&'(#&%.,&'4%)0&!"#$%&*'&4,&*')3%&,*+&%.,&%/'"+&4,&%(%&(+0. Se ti eti ko ba gbo yinkin, inu ki i baje ipade adugbo ti won maa n se ni osu meji-meji ti di osoose latari ati jiroro lori aabo awon ara adugbo naa. Idi niyi ti awon agba fi maa n se akiyesi ipo ti omo ba gba waye, Ipo ti ebi wa, esin idile baba ki won to fun omo ni oruko, Yoruba ni ile laawo ki a to so omo ni oruko. Elemu-un ni a n pe gende kunrin ti olowo ran nise yii. (iv) Inu leta-;ibi yii gan-an ni a o ti soro lori idi ti a fi n ko leta. Awon oruko ti a maa pe omo saaju ojo isomoloruko ni wonyi : Ikoko, Tunfulu, Arobo, Alejo Okan ninu agba obinrin ile yoo ti fa irun ori ikoko, won yoo wo aso fun un. (a) ekun (b) fere okinkin ati ilu koso (d) orin. Ko apeere ewi alohun ti o je mo asa isinku. ii. Iwo ati Kayode niyoo soju wa. ', %3#(%&)%>&%&'&4,&8%&$'&%4'&6#)6#)>&%&'&4,&:'-'&"'(,&%4'&6#)6#)0&V,&'.,.'&%&'&4,&,4+=#)0. Isomoloruko je ohun ariya ati ayeye. '&)%%&),&':'&_')3%*&),&')%&J@J>&-,&%&$%&6,&'8,&'3'&6'&4,)#, .'&4'('&4,&+),*%)>&+),&)%%&*'&8%&),&%)#&%.,&':#(+(+>&%.,&:+&%.,8#&-'&),&),(%&6#)&+),&(%(%. A maa n lo awon wunien yii dipo oro oruko ninu gbolohun. Bi oku tile je odokunrin ti o ba ti ni omo nile,oku sise yoo wa bi ko tile ni koja akara dindin gege bi saraa fun oku.Ara etutu ki ona oku o le la gaaraga lo si ajule orun ni awon Yoruba ka oku sise si. Apeere ere naa ni ayo tita, gidigbo, okoto Tita, ere arin abbl. onitohun toka si (a) Ayoka (b) Dele (c) Bola (d) Tadese. Baba agba tit a teru nipa tumo si wi pe baba agba ti ku. Thanks for your visit too. '&4+&6#)&,=<%&8+:+0, Z'$'&$'&%4'&.,&'&8'&3%3%>&'&"+&$'&%4'&6#)6#)>&-,&'&4,&:'-'&),&%*+&.,&'&8'&3%3%0, ! Ew ni oro oruko ti o n se ise oluwa? Oro-oruko a maa sise oluwa, .. ati eyan [a] ise [b] aatokun [d] abo. Idi niyi ti awon agba fi maa n se akiyesi ipo ti omo ba gba waye, Ipo ti ebi wa, esin idile baba ki won to fun omo ni oruko, Yoruba ni ile laawo ki a to so omo ni oruko. (A) awon oloja tita maa n pe de pe de oja (B) eran igbe kii po loja (C) imura awon eniyan kii dara to (D) kanga maa n lomi ninu (E) oorun asungbadun maa n wa. Bola ko ebun awon onibara re nitori pe (a) owo osu re po (b) o fe yera fun abuku (c) ko f eta oja fun won (d) ko fe ni won lara. Oro-ise ni oro ti o ba le duro bii koko fonran ninu gbolohunoro-ise ni oro ti o n toka si ohun ti oluwa se ninu gbolohun laisi oro ise ninu gbolohun ko le ni itunmo nitori ohun ni o je opomulero fun gbolohun.Ap. Igba oye je igba ti awon eniyan koriira ni ile Yoruba, nitori ni asiko yii ni otutu maa n mu gidi gan-an ati dide lori ibusun maa n soro ati kowo bo omi tutu je ise beeni iwe wiwe ko rorun, opolopo awon eniyan lo n pe de ibi ise won, gbogbo awon oloja tita ki i de ibi ise loju ojo. Oruko amutorunwa. $%&/+&'(#-'&*,&),=<%&J@@@Y.,8+4>&4+&+. Ohun ti okunrin le se,obinrin naale se e. Nje o to ki obinrin abileko maa sise ijoba? ,$'4%)&/,/+&"'3'&! 700, 710, 720, 730, 740, 750, 760, 770,780, 790, 800, Mustapha Oyebamji (2006) EKO EDE ATI ASA YORUBA TITUN (S.S.S) University Press Oju iwe 12-15. Awon Yoruba gbagbo pe bi eniyan ba ku yoo lo si orun,yala rere tabi orun apaadi. Lati mo bi ojo iwaju yoo ti ri ati lati wadii nipa ohun kan ti a fe dawole, tabi lati wa ona lati jade ninu isoro kan, odo Ifa ni eeyan yoo lo lati lo se ayewo, ero awon. Ninu ohun-elo ti won lo fun oogun yii ni eepo igi apa,eepo igi iroko,eepo igi oruru ati eeku ada,ati awon ohun elo miiran.Oluranlowo ni ofo je fun oogun,o maa n ba oogun sise ni. (C) awon ayalegbe ko da si oro awon ara adugbo (D) awon ode aperin ni o ba aja dudu wo iya ija (E) kii se gbogbo eniyan ni o lagbara lati doju ko awon ole yii. Ajisafe:Eni to feran afe ni owuro ti gbogbo eeyan ba n sise. "'(#)&%"%*+>&,$'&/+&'(#-'&*,,&/+"#&%$+&%.,&%3#(%&6#)&':'&8+:+>&-, '&4,&-%&74&IJ&Y&I>&JT&Y&^>&J@G&Y&O>&J@Q&Y&J>&J@\&Y&J>&4,)#&'8,>&-,&'&4,&8%&8#>&<%-%))%, -,&'&-%&4,)#&'4+&6#)&$,$+>&%&"+&.#)&"+&/+&'(#-'&)%%&"4%)>&4,&%(%&%"%,4%)&)%%0, J^F&J\R&%&'&8%&-%&74&OJ&Y&J>&O^&Y&J>&QW&Y&J>&%&'&4,&8%&/+&'(#-'&*,&),=<%&GJ&Y&.,&%&<%, 6+&-,&!"'(#)&8%&4+&%.')%&$%&),)#&'1#)&=<'=<'&.,&%&<%&6+&4+0. Won ba a woya ija, won si dana sun oku re ni ita gbangba. EDE:Itupale gbolohun oniponna: oriki, Dida gbolohun oniponna mo, EDE:Aroko asariyanjiyan: Ilana kiko aroko asariyanjiyan, Awon ori-oro ti. Y&^>&JGW&Y&^>&J\@&Y&^>&%&'&4,&/+&'(#-'&*,,>&),=<%&^^>&%&'&4,.%)&%,<+"+&6#)6#)&8+.%&6, =<%3#(%&)%%0&?&'&/+&'(#-'&*,&4,)#&%.+"+&'$'&$%&8+:++:,>&%&'&/+&),&%='='&8+:,"%&'(#>, ^>&%&'&8%&/+&'(#-'&*,&),=<%&J@@G>&+&'&4,&8%&/+&'(#-'&*,&),&$%-%.,&-+:,"%&'(#>&%&'&4,&4+. '(,&':%&P%)-%)&),&'&),&%$')&%)=+",&.,&'&)&3%(,&$')0, /#/'/#/'>&'&4,&$#"'&6#)&%$')&.,&$')&<%&"+&*')3%&%(%&$')&6#)&!"'(#)>&/%%/%%&%$'). 1.Ige-ige ni omo ti abi ti omu ese jade lati inu iya re,o le je okunrin tabi obinrin. "'(#)&4+&')%&$%&),&(+(+0, -+:+&),)#&'4#&.#).#)>&%&'&-%&74&T&Y&O>&%&'&4,&/+&'(#-'&*,&),=<%&8+:+>&%&'&=<%3#(%, ,4'3,&/#/'>&%&'&4,&=<%3#(%&6#)&%)#>&<%-%)%&%&'&4,&.#)&=<%3#(%&6#)&'1#)&(+(+&=<'=<'0, )%&4,"+>&<%-%)%&%&'&4,&4+=#)&%$')&.,&$')&)-'(,(%&+),*%)0. '(,&'"'=#)&),&'"#$%>&'"#$%&4,&),&'(#-'&(+&.,&%&%<%&-'&'(#-'&*, 4,&%(%&'(#-%&%$')&%"%=<+3+&<%&<%&$%%&4+>&.,&+),*%)&6,&'(#-%&*,&4,&'$'>&'&3%:#&.,&'&<%, +),*%)0&9%-%)%&%&"+&-'&'(#-'&*,&),&G@G.,8+4&/+"#&'*,)&.%<,&':+&%(%&,=,&.,&'&<%&8', (+0&<%-%)%&%&"+&/+&'(#-'&),&6,&=<%3#(%&%&'&4,&8%&%/+&),&%"+&),&%='&8+:,"%&'(#)>&%&'&"+. Daruko awon ona ti a n gba lati gba gbese ni aye atijo, EWI ALOHUN GEGE BI ORISUN AGBARA ATI IMO IJINLE YORUBA. je ere abele (A) ayo tita (B) ekun meran (C) ijakadi (D) lakanlaka. 3. Won n sanwo daradara fun un nibe, bee ni awon to n raja naa si maa n fun un lebun. Peleyeju:Eni to ko ila pele, ti ila oju naa si ye e gan-an. [a] oro oruko [b] oro ise [d] oro aropo oruko. Bakan naa ni gbolohun maye maa n wa ninu ofo pipe. Ona-Onse Awo ni oloye ti ipo oye re jemo isinku oba Alaafin.Oloye yii ni yoo ge ori oba to waja,inu yara kan to wa laafin, ti a n pe ni ile ori ni yoo gbe ori oba si fun ilo oba ti yoo tun je tele e. Bi won ba fe lo sin oku oba to ku ni Bara, won a fon fere Okinkin,a o si lu ilu koso lati so fun awon ara ilu pe oba n re ile igbeyin lati lo sun. Ewo ninu awon wonyi ni ko si lara ohun ija awon ara adugbo? Akooni ati ode ni awon omo Ajaka. Lara awon to maa n ba raja ni Dele ati Ayoka. (A) okan (B) meji (C) meta (D) merin. Akekoo yoo wa gbe ero tire kale ni eseese, ki koko re wa ni ipari ohun ti o ba ko. (A) ada, igi, ofa (B) ada, ofa, ibon (C) igi, kumo,, obe-ere (D) kumo, ofa, ada (E) obe-ere, ida, ofa. Eni ti o pokunso. Ewo ni o je mo aroko ajemo isipaya? Akole wo ni o ba akaye yii mu julo? Oro-ise Asinpo : ni oro-ise ti o maa n je meji tabi meta ninu gbolohun pelu oluwa kan.iye oro ise ti o wa ninu gbolohun yii ni iye gbolohun ti a le ri fayo.fun apeere. '&)%&),&':'&,4+=#)SH#+43%*R&+),-+),&.,&'&<%&8#&'(#-', +),&)%%&*'&8%&(,&%<'>&,/%& '.%&P%)-%)&-'&),&"+&-%&+),&)%%&'1#)&,<,&P%)-%)&-'&),&"+&3+, '3'&(+>&%&.#)&"+&"'&'(#-'&*,&),&')%&8,,(%)0, )"%>&),&')%&SOJO.,8+4R&%&'&-'&/+"#&':+&%(%&,=,>&.,&%&.,&4+&3%3%.%<,&-,&%&6,&'*,)&=,3,&-'>&%, /+"#&'8,&':'&.,&-'-%)&"+&(%(%>&.,&%&<%&(,&'<,(,)&, )%%%&6#)&':'&8+:+&S^3%*4R&.,&'&<%&3,&':'&-+:'>&'1#)&%.,&'-'&(+&*'&),&%:'4+/'>&/+"#&%4+, '"'(#)>&+),&)%%&*'&),&'*#)>&.,&'<,(,)&)%%&-,&<%%&(#)&.%<,&%,4%)&<,&,:#&.%<,&%,4%)&8,,(%)>, .,&'&<%&),&%,4%)&-,&'&-'-'&4+&,$'4%)&%(#)&)%%0, N),-+),&.,&'&<%&-'&'(#-'&'"#$%&*,&),=<%&SJJJ.,8+4R&/+"#&,)-&.,&'&8'&3%3%>&%, '&-'&4,)#&,$+&6+"+6+"+& .,&'&8'&3%3%>&%&'&$%&$+&),&'$#&=(++)>&%&'&(,&8'"+&6#)&+),.,&'. Iyale ile tabi agba okunrin ni n seto isomoloruko. Baba pe mi. Its the opposite of Joojo. Leta ti Ayoka ko fi han gege bi (a) oninuuru (b) osonu (c) alapepe (d) apaniyan. KasimaawooKi a si maa wo boya yoo tun ku tabi ye. Aroko ajemo - isipaya abbl. Dadadada ni omo ti irun ori re takoko nigba ti ode ile aye. 2. IGBELEWON: ko aroko lori Oge sise tabi omi. Ise oluwa ni oro aropo afarajoruko maa n se ninu gbolohun.ap. Idowu, she is likely to run mad because the spirit of the stubborn Idowu will fly into her head and make her go insane. document.getElementById( "ak_js_1" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() ); Copyright 2023 Ecolebooks.org | Designed By Louis Logiciel | Some Rights Reserved, 3RD TERM SS1 YORUBA SCHEME OF WORK AND NOTE, EDE:Isori oro;Oro Oruko: Oriki, Orisii Oruko, Ise Oro-Oruko ninu Gbolohun. '&)%%&),=<%&8+:'&),&':#8'&ST&.,8+4&,)&%&3%*R0, '(#-'&.,,&),&$%-%.,&%3#(%&%.,&%*+&$%&6#)&':'&8+.%&.%<,&8+:+>&%&'&/+&),=<%&SIJ.,8+4R>, )-%)-%)>&8%&=<%3#(%&<%-%)%&-,&'&8%&/+&'(#-'&'"#$%&*,&),)#&$%-%.,&%3#(%&(+>&'&"+, &:+&),&'$#('&-#.#-#.#&-,&'&4'('&4,&+),*%)>&%.,&),)#&%3#(%&(+>&%&'&4,&/+&'(#-'&)%%&),=<%, ),)#&'"#$%&(+>&'&3%:#&,$'&*'&<+(+&4,&$'&),&,<#-#)&'"'(#), ! A le pe oro bi eemeji tabi eemeta. Ko apeere oro-ise mefa pelu apeere mejimeji. Ewo no ki i se ara won? Your email address will not be published. awn iwe-itum, ati awn abuda ti oniwun r j, da lori awn imran ti awn amoye ni im-jinl ati itupal eniyan. Oro ise Asoluwadabo : ni oro-ise ti oluwa ati abo le gbapo ara won.Eyi ni pe a le si oluwa ati abo ni ipo pada laisi iyato ninu gbolohun naa. Toka si eyi ti ki i se ere idaraya ode oni? Apeere oruko to n tokasi ipo tabi esin idile. Oro di pen-n-tuka. ASA:Ona ti a n gba gba gbese osomaalo,elemun-un. (A) atiwe maa n soro (B) awon eniyan maa n mura bi oba iganre (C) awon eniyan maa n pe de ibi ise (D) iku maa n dinku (E) omi odo maa n gbe. Tolin je oruko ti o wuyi, awon leta re ni ibamu, o si ni opolopo itumo, oruko ti o wuyi ti o ntoka si obinrin alagbara ati alayori, Ka nkan ti o tele lati mo orisun oruko na, itumo re ni ede, lexicons. EDE:Onka; Egbaa titi de egbaa-run-un(2,000-10,000)-Ilana onkaye lati, EDE:isori Oro: Oro-Aropo Afarajoruko, Oro Apejuwe. Apeere, Taiwo: Omo ti o koko jade nigba ti a bi ibeji; Kehinde: omo ti o keyin de . Onigbowo je alarinna laarin eni to fe ya owo ati eni ti o fe ya eniyan lowo,onigbowo yii ni o maa duro fun eni to feya owo.Sugbon ti eni to ya owo ko ba ri I san onigbowo yii ni won yoo maa wo bi won ba ti n wo o bee ni oun naa yoo maa ni eni ti o duro fun lara. Awon omode naa maa n se. Oruko amutorunwa:- ni oruko ti a fun omo nipa sise akiyesi ona ara ti o gba wa si aye tabi isesi re nigba ti a bii. ':#&(+&3%3%0&P,&'&4,&8%&"'&6#)&,=<+&%*'&(+>&%., %$')&.,&$')&$%&),&%*,-%&(+0&*'&4,&3%(%&6#)&'0, 8%&4,&/+&'(#-'&!"#$%&!"'(#)&(+&),&%4%)>&+*,&:'&'1#)&.,&! Kiko owo ele: eyi ni ki a ya owo,ki a si gba lati maa san ele lori owo ti a ya. 1. Se anikan rin nii je omo ejo niya. AlagbedeAwon alagbede nii se oro igbeyin fun oku alagbede, lati yowo re kuro ninu egbe.Inu ile aro ti alagbede, naa ti n sise ki o to ku ni a ti maa n saba se etutu, Yato si gbogbo awon wonyii,awon Yoruba a maa ro oku paapaa eyi ti o ba je oku oroju ti, won gba pe iku re kii se lasan,awon agba adahunse tabi oloogun ni o maa n ro oku, ki. Ere omode je ere ti o wopo laarin awon omo keeekeeke, apeere omode ni; eye kiko, sise oko ati iyawo, fifi yerupe se ounje, eye meloo tolongo waye, ekun meran talo wa ninu ogba naa, Booko-Booko.

Los Hombres De Argelia Son Celosos, Articles A

awon oruko amutorunwa ati itumo